web
counter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดศาสตร์ในวิชาการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี

Wanitchaya Thongsomnuek 0 70

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญจากส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์ในวิชาการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

Wanitchaya Thongsomnuek 0 73

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง : การดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว

News Feed 0 0

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สำน...

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

Wanitchaya Thongsomnuek 0 97

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งบุคลากร สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอ

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (...
First3456789101112Last