คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 69 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561

Wanitchaya Thongsomnuek 0 169

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ ค...

สำนักคอมพิวเตอร์จัดงาน "สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 119

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์” เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์”

News Feed 0 0

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอม...

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 80

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

First3456789101112Last