สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำรุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 86

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง : การบำรุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดศาสตร์ในวิชาการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี

Wanitchaya Thongsomnuek 0 94

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญจากส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์ในวิชาการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

Wanitchaya Thongsomnuek 0 111

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง : การดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

Wanitchaya Thongsomnuek 0 157

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 29 ธันวาคม 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 175

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าว และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 3 มกราคม 2561

First3456789101112Last