ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 72

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปรับปรุงห้องฝึกอบรมของหน่วยงานให้ทันสมัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล (VC1) ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ และห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 75

สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นายแพทย์สุริยา  ผ่องสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มาบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย  ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ มอบโล่ที่ระลึกขอบคุณสำนักคอมพิวเตอร์

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 72

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำกระเช้าขนมหวานและโล่ที่ระลึกมาขอบคุณทางสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ด้วยดีเสมอมาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

การลงทะเบียนตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลังปิดระบบ SUPREME 2004

News Feed 0 0
ด้วยมหาวิทยาลัยขอปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศ เป็นการชั่วคราว วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 21.00 น.) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ส่งผ...

สายไฟฟ้าแรงสูงกระทบกันที่บริเวณคณะเภสัชศาสตร์

News Feed 0 0
เกิดเหตุสายไฟฟ้ากระทบกันที่บริเวณคณะเภสัชศาตร์ ส่งผลให้บางหน่วยงาน บางคณะไฟฟ้าดับไม่สามารถใช้งานเครือข่ายและโทรศัพท์ VoIP ได้ เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองทำง...
First3456789101112Last