Web
Analytics Made Easy - StatCounter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเลื่อนประกาศผลการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงาน...

มศว เตรียมจัดทำแผนแม่บทไอซีที พ.ศ.2560-2563

Wanitchaya Thongsomnuek 0 159

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563" ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่อาเซียน...มุ่งการให้บริการที่เป็นเลิศ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 116

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิเศษพงศ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดโครงการครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563"

News Feed 0 0
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563" เพื่อใช้ในกา...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปิดทำการ

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถะบุคลากร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร...
First234567891011Last