web
counter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 3252 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ สำเร...

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 29 ธันวาคม 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 125

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าว และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 3 มกราคม 2561

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ จะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเ...

สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศึกษาดูงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 157

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา ได้นำเสนอการใช้งานระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงาน "5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 106

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมงาน "5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน" เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สนามหม่อมหลวงจุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678910Last