web
counter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 99

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์

Wanitchaya Thongsomnuek 0 153

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 26 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระ...

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 69 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561

Wanitchaya Thongsomnuek 0 141

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ ค...
12345678910Last