Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ข่าวสารหน่วยงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5268)

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำต...

SWU ICT MASTER PLAN 2017-2020

Wanitchaya Thongsomnuek 0 137

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560-2563 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

 

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเลื่อนประกาศผลการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงาน...

สอบราคาเช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 3 วงจร

Jularat Jumchat 0 90

สอบราคาเช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 3 วงจร รับแบบ/ ยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 สิงหาคม 2560 ที่ งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในเวลาราชการ (ดูรายละเอียดในประกาศสอบราคา) รายละเอียด http://eprocurement.swu.ac.th/popup_desc.asp?id=2096

มศว เตรียมจัดทำแผนแม่บทไอซีที พ.ศ.2560-2563

Wanitchaya Thongsomnuek 0 131

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563" ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

12345678910Last