ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559"

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 826

คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม "สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ"

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 659

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ" เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

News Feed 0 0
ในวันนี้เวลา 12.00 ทาง uninet แจ้งว่ามีปัญหาขัดข้องชั่วคราว อาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าบาง web site ได้ซึ่งทาง Uninet กำลังแก้ปัญหาอยู่ สำนักคอมพิวเตอร์...

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบ SUPREME

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 741

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบในโครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ระบบงานอาคารและสถานที่ โดยได้จัดอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (ห้อง 1102) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Microsoft Office 2013" ให้แก่บุคลากรคณะพลศึกษา

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 708

ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Microsoft Office 2013 ในการทำงานและการเรียนการสอน" ให้แก่บุคลากรคณะพลศึกษา โดยได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 และ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

First5354555658606162Last