web
counter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3

Wanitchaya Thongsomnuek 0 109

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดินทางไปเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2561

Wanitchaya Thongsomnuek 0 110

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 10.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 81

บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel" ในโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้การกรอกข้อมูลในระบบ SWU-TQF

Wanitchaya Thongsomnuek 0 106

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การกรอกข้อมูลในระบบ SWU-TQF ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึก มคอ. ​​คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ​เมื่อวันที่ 1​7 - 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง IT Training ชั้น 2 ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ​องครักษ์ ​

มศว จับมือกับ สกอ. ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 201

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อสนับสนุนการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

12345678910Last