พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 77

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ" โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 70

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีทักษะและฝึกปฏิบัติงานในการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ โดยได้จัดอบรมไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : มาฆบูชา ประจำปี 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 67

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : มาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 99

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และคุณมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA) จัดงานโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ M Square อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 84

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่องาน "สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ" ซึ่งได้ร่วมออกบู๊ธจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "ต้นกล้าความรู้ ต้นกล้าความดี ต้นกล้ารักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยจัดแสดงนิทรรศการด้าน IT เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กิจกรรมการเล่นเกมส์เพื่อรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย กำหนดจัดโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ลานด้านหน้า อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

12345678