Web
Analytics Made Easy - StatCounter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Wanitchaya Thongsomnuek

สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษา

Wanitchaya Thongsomnuek 0 385

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ได้ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารประสิทธิ์ และห้อง Smart Classroom ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก

SWU ICT MASTER PLAN 2017-2020

Wanitchaya Thongsomnuek 0 169

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560-2563 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

 

มศว เตรียมจัดทำแผนแม่บทไอซีที พ.ศ.2560-2563

Wanitchaya Thongsomnuek 0 159

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563" ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่อาเซียน...มุ่งการให้บริการที่เป็นเลิศ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 116

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิเศษพงศ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดโครงการครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

พุทธศาสนิกชนชาวสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 114

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยจัดโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

12345678910Last