web
counter
ข่าวสารหน่วยงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้การกรอกข้อมูลในระบบ SWU-TQF

Wanitchaya Thongsomnuek 0 92

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การกรอกข้อมูลในระบบ SWU-TQF ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึก มคอ. ​​คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ​เมื่อวันที่ 1​7 - 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง IT Training ชั้น 2 ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ​องครักษ์ ​

มศว จับมือกับ สกอ. ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 164

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อสนับสนุนการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 83

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์

Wanitchaya Thongsomnuek 0 133

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 26 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระ...
12345678910Last