Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ข่าวสารหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์

Wanitchaya Thongsomnuek 0 100

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้กับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 16 ท่าน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0077 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,200 บาท (สามา...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 ไปสู่การปฏิบัติ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 112

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 ได้จัดกิจกรรมที่ 4 : การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระ...

เปิดบ้าน "สำนักคอมฯ" แหล่งรวบรวมบริการไอทีของมหาวิทยาลัย ว่าที่นิสิต มศว ไม่ควรจะพลาด!!!

Wanitchaya Thongsomnuek 0 93

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2017 กับทางมหาวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรม “ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ บูธกิจกรรมสำนักคอมพิวเตอร์ บริเวณหน้าอาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678910Last