ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 203

รองศาสตราจารย์  ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์  ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ทุกท่านขอร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 39

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ อาคารสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -​ 12.00 น. และอาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มศว ประสานมิตร ตั้งแต่เวลา 13.00 - ​16.00 น.

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม "Smart Kids จิตอาสา" ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 59

สำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563  โดยตั้งชื่อซุ้มกิจกรรมชื่อ  "Smart Kids จิตอาสา" เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์

ให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแก่นิสิตใหม่

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 20

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแก่นิสิตใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 302 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 มศว ประสานมิตร

กิจกรรม “วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี ประจำปี พ.ศ.2562”

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 21

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี ประจำปี พ.ศ.2562” ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร  ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ขอขอบพระคุณทุกส่วนงานที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี ในครั้งนี้ด้วย

12345678910Last