อบรม “การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบ”

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 27

บุคลากรฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบ” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ประชุมหารือร่วมบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 19

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 22

ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 29

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องโถง ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40” (40th WUNCA)

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 23

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40” (40th WUNCA) เมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

12345678910Last