สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 7 เมษายน 2559 (ระหว่างเวลา 09.30-13.00 น.)

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์สามัคคี ไอซีทีศรีนครินทร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ระหว...

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ วันที่ 29 มีนาคม 2559

News Feed 0 7

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือวิจัยสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ระหว่างเ...

สำนักคอมพิวเตอร์ : ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน

News Feed 0 7
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้ 1. องค์...

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

News Feed 0 13
สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแ...

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือวิจัยสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา” สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

News Feed 0 7
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวั...
First1819202122232527