Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ข่าวสารหน่วยงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ : ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน

News Feed 0 7
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้ 1. องค์...

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

News Feed 0 13
สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแ...

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือวิจัยสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา” สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

News Feed 0 7
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวั...

พบกับงาน U•Day 29 มีนาคมนี้ ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด และ Workshop ตลอดเดือนมีนาคม

Pawarit Methanan 0 364

พบกับงาน U-day ในวันที่ 29 มี.ค. 09.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด รับฟังประสบการณ์ตรงจากอาจารย์นายแพทย์สุริยา ผ่องสวัสดิ์ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีกับการศึกษา พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

First16171819202122232425