สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5268)

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำต...

SWU ICT MASTER PLAN 2017-2020

Wanitchaya Thongsomnuek 0 107

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560-2563 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

 

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเลื่อนประกาศผลการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงาน...

มศว เตรียมจัดทำแผนแม่บทไอซีที พ.ศ.2560-2563

Wanitchaya Thongsomnuek 0 105

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563" ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่อาเซียน...มุ่งการให้บริการที่เป็นเลิศ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 58

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิเศษพงศ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดโครงการครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

12345678910Last