ศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center ตามมาตรฐานสากล ISO 27001

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 35

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานมาตรฐานสากล ISO ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 30

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center เมื่อวันอังคารที่​ 4​ กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ กรุงเทพฯ

เพิ่มความปลอดภัยให้ GAFE ด้วยระบบ Google 2-Step Verification

Pawarit Methanan 0 0

2-Factor Authentication (2FA) หรือ 2-Step Verification คือการยืนยันตน 2 ขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าของบัญชีมากยิ่งขึ้น จากทั่วไปที่ใช้แค่ username และ password โดยจะเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบหลายปัจจัย เช่น รับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ทาง อีเมล หรือ SMS, ใช้โปรแกรม Google Authenticator หรือผ่านระบบ Google Prompt เป็นต้น

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 20

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศและ Data center เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 20

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2 โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

12345678910Last