บริการใหม่ ระบบป้องกันไวรัส มัลแวร์ และโทรจันต่างๆ สำหรับองค์กร

Wanitchaya Thongsomnuek 0 470

ในปีงบประมาณ 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti Virus) ที่มีลิขสิทธิ์และเปิดให้บริการโปรแกรม McAfee VirusScan Enterprise ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการกับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสามารถป้องกันได้ทั้งไวรัส มัลแวร์ และโทรจันต่างๆ โดยรวมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่จำเป็นไว้ในตัวเดียว รวมถึงการบริหารจัดการ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านทาง McAfee ePO Software เพื่อเพิ่มการป้องกันและช่วยลดปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

หากหน่วยงานใดประสงค์จะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสดังกล่าวที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถศึกษาการใช้งานและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เมนูบริการ > ระบบป้องกันไวรัส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6

Wanitchaya Thongsomnuek 0 492

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ และมีความเสถียรในการให้บริการต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดพิธีมอบรางวัลในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WANCA) ครั้งที่ 31" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 101
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการค...

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ

News Feed 0 94

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอแจ้งปิดทำการชั่วคราวในวันดังกล่าวและจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16

Pawarit Methanan 0 858

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปในได้จริง และกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น และเพื่อให้บุคลากรและนิสิตเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอย่างมีวิจารญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์ สามารถสมัครเข้าอบรมผ่าน ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ ได้ที่ http://train.swu.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2558

First78910111213141516