สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม "Smart Kids จิตอาสา" ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 239

สำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563  โดยตั้งชื่อซุ้มกิจกรรมชื่อ  "Smart Kids จิตอาสา" เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์

ให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแก่นิสิตใหม่

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 170

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแก่นิสิตใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 302 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 มศว ประสานมิตร

กิจกรรม “วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี ประจำปี พ.ศ.2562”

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 184

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี ประจำปี พ.ศ.2562” ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร  ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ขอขอบพระคุณทุกส่วนงานที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดบริการ

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เ...

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

jularat jumchat 0 275

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ (Top of Rack Switch) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ

First1011121315171819Last