เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 68 ปี

Wanitchaya Thongsomnuek 0 187

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ครบรอบ 68 ปี ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ด้านหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม "สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 231

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 473

คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม "สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 280

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ" เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบ SUPREME

Wanitchaya Thongsomnuek 0 306

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบในโครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ระบบงานอาคารและสถานที่ โดยได้จัดอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (ห้อง 1102) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

First9101112131415161718