ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Microsoft Office 2013" ให้แก่บุคลากรคณะพลศึกษา

Wanitchaya Thongsomnuek 0 230

ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Microsoft Office 2013 ในการทำงานและการเรียนการสอน" ให้แก่บุคลากรคณะพลศึกษา โดยได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 และ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 145

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)"  เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 130

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ" โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 132

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีทักษะและฝึกปฏิบัติงานในการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ โดยได้จัดอบรมไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : มาฆบูชา ประจำปี 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 124

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : มาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

First891011121314151617