ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 165

ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 241

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องโถง ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40” (40th WUNCA)

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 154

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40” (40th WUNCA) เมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 511

รองศาสตราจารย์  ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์  ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ทุกท่านขอร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 181

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ อาคารสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -​ 12.00 น. และอาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มศว ประสานมิตร ตั้งแต่เวลา 13.00 - ​16.00 น.

First910111214161718Last