แนะนำการใช้งานระบบ SUPREME2019 : งานแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 139

บุคลากรฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี แนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 : งานแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ห้อง 1102) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปี 2563

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 176

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center ตามมาตรฐานสากล ISO 27001

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 169

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานมาตรฐานสากล ISO ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 175

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center เมื่อวันอังคารที่​ 4​ กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ กรุงเทพฯ

เพิ่มความปลอดภัยให้ GAFE ด้วยระบบ Google 2-Step Verification

Pawarit Methanan 0 0

2-Factor Authentication (2FA) หรือ 2-Step Verification คือการยืนยันตน 2 ขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าของบัญชีมากยิ่งขึ้น จากทั่วไปที่ใช้แค่ username และ password โดยจะเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบหลายปัจจัย เช่น รับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ทาง อีเมล หรือ SMS, ใช้โปรแกรม Google Authenticator หรือผ่านระบบ Google Prompt เป็นต้น

First678911131415Last