สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร ปิดทำการ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.30 - 15.00 น.

Wanitchaya Thongsomnuek 0 109

สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ภายใต้กิจกรรม “วันพิเศษ ของ คนพิเศษ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.30 - 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร จึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันและเวลาดังกล่าว โดยสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ จะเปิดให้บริการตามปกติ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 105

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วม "งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560" เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 กิจกรรม "วันพิเศษ ของ คนพิเศษ"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 138

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "วันพิเศษ ของ คนพิเศษ" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

Wanitchaya Thongsomnuek 0 149

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษา

Wanitchaya Thongsomnuek 0 506

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ได้ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารประสิทธิ์ และห้อง Smart Classroom ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก

First567891011121314Last