web
counter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Wanitchaya Thongsomnuek

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 210

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนะนำสารสนเทศสำหรับหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 261

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โครงการวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.15 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณใต้โถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 68 ปี

Wanitchaya Thongsomnuek 0 159

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ครบรอบ 68 ปี ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ด้านหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม "สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 195

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 444

คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

First567891011121314