สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

Wanitchaya Thongsomnuek 0 163

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง : การดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

Wanitchaya Thongsomnuek 0 209

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 29 ธันวาคม 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 203

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าว และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 3 มกราคม 2561

สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศึกษาดูงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 326

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา ได้นำเสนอการใช้งานระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงาน "5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 183

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมงาน "5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน" เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สนามหม่อมหลวงจุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

First567891011121314Last