Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ข่าวสารหน่วยงาน

สอบราคาเช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 2 วงจร

Jularat Jumchat 0 111

สอบราคาเช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 2 วงจร รับแบบ/ ยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ที่ งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในเวลาราชการ (ดูรายละเอียดในประกาศสอบราคา)

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)มีปัญหา

News Feed 0 0
ขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)มีปัญหา ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน รวมทั้งระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบางระบบได้...

สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Campus License) จำนวน 1 ชุด

Jularat Jumchat 0 108

สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Campus License) จำนวน 1 ชุด รับแบบ/ยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ที่ งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในเวลาราชการ (รายละเอียดดังแนบ)

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปิดทำการ

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถะบุคลากร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร...

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1...
First567891011121314Last