เปิดบ้าน "สำนักคอมฯ" แหล่งรวบรวมบริการไอทีของมหาวิทยาลัย ว่าที่นิสิต มศว ไม่ควรจะพลาด!!!

Wanitchaya Thongsomnuek 0 379

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2017 กับทางมหาวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรม “ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ บูธกิจกรรมสำนักคอมพิวเตอร์ บริเวณหน้าอาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 319

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)" ในวันที่ 7 และ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี