สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5268)

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำต...

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเลื่อนประกาศผลการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงาน...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563"

News Feed 0 0
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563" เพื่อใช้ในกา...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปิดทำการ

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถะบุคลากร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร...

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1...
12345678910Last