แบบฟอร์มแจ้งการจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle

Pawarit Methanan 0 644

ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านที่ใช้ระบบ SWU Moodle จัดการสอบออนไลน์ โปรดกรอกแบบฟอร์มแจ้งการจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ที่ก่อนมีการจัดสอบออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ SFHEA

Pawarit Methanan 0 351

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ SFHEA

จัดประชุมหรือสอนออนไลน์ด้วย Google Meet ได้ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน

Pawarit Methanan 0 376

แนะนำการใช้งาน Google Meet ได้ง่าย ๆ ในไม่กี่ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มประชุมทันที การนัดหมายการประชุมล่วงหน้า การบันทึก การแชร์หน้าจอ และวิธีเข้าร่วมผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ

ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยายบัวศรี และห้องประชุม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Pawarit Methanan 0 352

สำนักคอมพิวเตอร์ ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยายบัวศรี และห้องประชุม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 หากส่วนงานประสงค์ขอใช้ห้องเพื่อการประชุม ฝึกอบรม ให้ทำหนังสือมาที่สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) และมาตรการป้องกัน

 

เพิ่มความปลอดภัยให้ GAFE ด้วยระบบ Google 2-Step Verification

Pawarit Methanan 0 0

2-Factor Authentication (2FA) หรือ 2-Step Verification คือการยืนยันตน 2 ขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าของบัญชีมากยิ่งขึ้น จากทั่วไปที่ใช้แค่ username และ password โดยจะเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบหลายปัจจัย เช่น รับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ทาง อีเมล หรือ SMS, ใช้โปรแกรม Google Authenticator หรือผ่านระบบ Google Prompt เป็นต้น

12