สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม “ร้อยความรัก...ถักทอใจ”

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ร้อยความรัก...ถักทอใจ” ให้แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณและระลึกถึงความดีงามของท่าน และยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์  โดยกำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องโถง  ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Previous Article สายเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตองครักษ์ และเชื่อมกับประสานมิตรขัดข้อง
Next Article กิจกรรม “ร้อยความรัก...ถักทอใจ” ให้แด่ ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
Print
200
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x