jularat jumchat

ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Campus License) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Campus License) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ

Previous Article อบรม "การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล"
Next Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
Print
628

Documents to download

jularat  jumchat

jularat jumchatjularat jumchat

Supply Analyst

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by jularat jumchat
Contact author

Contact author

x