อบรม "การใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง"

อบรม "การใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง"

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 (ICT Competency Training) ในหัวข้อการอบรม "การใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง" ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4447

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน ประจำปี 2561
Next Article อบรม "การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล"
Print
119
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x