สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน ประจำปี 2561

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน ประจำปี 2561

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิเศษพงศ์ วงศ์ทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษกับงานบริการในชีวิตประจำวัน โดยจัดโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4446

Previous Article อบรม "ออกแบบงานสร้างสรรค์ด้วย Adobe Illustrator"
Next Article อบรม "การใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง"
Print
94
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x