โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561

สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Competency Training) อบรมฟรี 6 หลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มศว ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เครื่องมือพื้นฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิงของปฏิบัติการ เพื่อกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน และเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดหัวข้ออบรมดังนี้

หลักสูตร วันที่อบรม เวลา จำนวนที่รับ

แนะนำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติงาน

12 ก.ค. 61

09:00 - 12:00

30

แนวคิดในการสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Microsoft PowerPoint (Ideas to Create Interesting Presentation)

18 ก.ค. 61 09:00 - 16:00 25

การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์ (Online Communication & Collaboration using Google Apps)

19 ก.ค. 61 09:00 - 12:00 25

ออกแบบงานสร้างสรรค์ด้วย Adobe Illustrator (Creative Vector Design with Illustrator)

1-2 ส.ค. 61 09:00 - 16:00 15

การใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง

8 ส.ค. 61 13:00 - 16:00 25

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

9 ส.ค. 61 13:00 - 16:00 25

 

ตอนนี้เต็มแล้วทุกหลักสูตร ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้า
ดูโครงการอบรมอื่นๆได้ที่ http://train.swu.ac.th/swu/training/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณดนัย โทร 15076 หรือ danaim@g.swu.ac.th 
คุณจิตติมา โทร 15048 หรือ jittimac@g.swu.ac.th

Previous Article ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC และ OpenLab ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Next Article วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร ปิดทำการ
Print
741
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x