เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3

เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดินทางไปปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลด้านการใช้ไอซีทีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 3. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4365

Previous Article คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2561
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ "การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กร"
Print
196
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x