คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เดินทักษิณาวัตรสักการะบูชาพระบรมธาตุ พระปัจเจกบรมธาตุ พระอรหันตธาตุ ตลอดจนพระธาตุพระโพธิสัตว์ รวมทั้งตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 10.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4362

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel"
Next Article เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3
Print
219
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x