สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel"

สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel"

บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel" ในโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์จัดโครงการโดยส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4361

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้การกรอกข้อมูลในระบบ SWU-TQF
Next Article คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2561
Print
178
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x