สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย เป็นประธานกรรมการ,รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ,นางสาวขนิษฐา สินสงวน เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ และนางสาวสุประวีร์ บวรวิศวยศ เป็นผู้ประสานงานส่วนกลาง ซึ่งในการตรวจประเมินครั้งนี้ได้มีการพูดคุย ถามตอบในประเด็นต่างๆ กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) ของสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งขึ้นต่อไปในอนาคต โดยได้รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4337

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์
Next Article มศว จับมือกับ สกอ. ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
Print
238
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x