สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 26 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรณาการร่วมกัน โดยคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้การต้อนรับและดูแลอย่างเป็นที่ประทับใจ พร้อมนำชมสถานที่ทำงาน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง Smart Classroom และห้อง Active Learning โดยมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างบุคลากรที่มีสายวิชาชีพเดียวกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4336

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
Print
340
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x