คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมและเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4274

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งบุคลากร สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอ
Next Article โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว
Print
158
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x