สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศึกษาดูงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศึกษาดูงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำโดยนางนภาพร อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 25 ท่าน โดยนางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา นำเสนอการใช้งานระบบดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงาน พัฒนาการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ๆ ตอบสนองนโยบายระบบราชการในบริบทไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4204

Previous Article คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงาน "5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน"
Next Article วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560
Print
226
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x