เปิดบ้าน "สำนักคอมฯ" แหล่งรวบรวมบริการไอทีของมหาวิทยาลัย ว่าที่นิสิต มศว ไม่ควรจะพลาด!!!
Wanitchaya Thongsomnuek

เปิดบ้าน "สำนักคอมฯ" แหล่งรวบรวมบริการไอทีของมหาวิทยาลัย ว่าที่นิสิต มศว ไม่ควรจะพลาด!!!

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2017 กับทางมหาวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรม “ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์” เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัดได้รับทราบข้อมูลบริการด้านไอทีอย่างทั่วถึง อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชนในด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ บูธกิจกรรมสำนักคอมพิวเตอร์ บริเวณหน้าอาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4196

Previous Article โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 ไปสู่การปฏิบัติ"
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Print
249
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x