Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ผู้ใช้งาน SWU GAFE โปรดเพิ่มข้อมูลการกู้คืนบัญชี เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน หรือเข้าใช้งานไม่ได้ - สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Pawarit Methanan
Pawarit Methanan

ผู้ใช้งาน SWU GAFE โปรดเพิ่มข้อมูลการกู้คืนบัญชี เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน หรือเข้าใช้งานไม่ได้

ผู้ใช้งาน SWU GAFE ทุกท่านโปรดดำเนินการเพิ่มข้อมูลได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลสำรอง เพื่อรักษาความปลอดภัย และใช้สำหรับกู้คืนบัญชี กรณีลืมรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้ โดยไปที่ https://myaccount.google.com/intro/secureaccount จากนั้นทำตามขั้นตอนที่แนะนำ ควรตรวจสอบให้ครบทั้ง 5 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

กรณีที่ไม่ได้เพิ่มข้อมูลการกู้คืนไว้ หากท่านลืมรหัสผ่าน หรือไม่สามารถใช้งานได้ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อีเมล help@g.swu.ac.th ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการให้ต่อไป ต้องการข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ SWU GAFE ดูได้ที่ gafe.swu.ac.th 

Previous Article คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันพิเศษ...ของคนพิเศษ"
Next Article ผู้ใช้ SWU GAFE สามารถใช้งาน Google Drive File Stream ได้แล้ววันนี้
Print
66
Pawarit Methanan

Pawarit MethananPawarit Methanan

Computer Technical Officer, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Pawarit Methanan
Contact author

Name:
Email:
Subject:
Message:
x