คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันพิเศษ...ของคนพิเศษ"

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันพิเศษ...ของคนพิเศษ"

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560 กิจกรรม "วันพิเศษ...ของคนพิเศษ" เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอย่างพากเพียรเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จำนวน 2 ท่าน คือ อาจาย์สาโรช เมาลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ปัจจุบันท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักคอมพิวเตอร์ และเคยเป็นอดีตผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ และ นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.30 - 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4143

Previous Article มศว ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ.2560
Next Article ผู้ใช้งาน SWU GAFE โปรดเพิ่มข้อมูลการกู้คืนบัญชี เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน หรือเข้าใช้งานไม่ได้
Print
180
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x