Web
Analytics Made Easy - StatCounter
สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษา - สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Wanitchaya Thongsomnuek
สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ได้ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยนายธนรรณพ อินตาสาย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษากับนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาอาชีวศึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารประสิทธิ์ และห้อง Smart Classroom ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5268)
Next Article ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
Print
306
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

Name:
Email:
Subject:
Message:
x