web
counter
SWU ICT MASTER PLAN 2017-2020 - สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Wanitchaya Thongsomnuek
SWU ICT MASTER PLAN 2017-2020

SWU ICT MASTER PLAN 2017-2020

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560-2563 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย ในสำนักงานอธิการบดี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณา เสนอแนะและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4115

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ขอเลื่อนประกาศผลการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5268)
Print
218
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x