web
counter
มศว เตรียมจัดทำแผนแม่บทไอซีที พ.ศ.2560-2563 - สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Wanitchaya Thongsomnuek

มศว เตรียมจัดทำแผนแม่บทไอซีที พ.ศ.2560-2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563" เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามไฟล์กำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ และข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=16663

Previous Article พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่อาเซียน...มุ่งการให้บริการที่เป็นเลิศ
Next Article สอบราคาเช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 3 วงจร
Print
201

Documents to download

Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x