web
counter
พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่อาเซียน...มุ่งการให้บริการที่เป็นเลิศ - สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Wanitchaya Thongsomnuek
พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่อาเซียน...มุ่งการให้บริการที่เป็นเลิศ

พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่อาเซียน...มุ่งการให้บริการที่เป็นเลิศ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิเศษพงศ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจพร้อมทั้งให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้กับการทำงานบริการในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดจัดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4077

Previous Article ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563"
Next Article มศว เตรียมจัดทำแผนแม่บทไอซีที พ.ศ.2560-2563
Print
148
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x