สอบราคาเช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 2 วงจร

สอบราคาเช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 2 วงจร รับแบบ/ ยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ที่ งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในเวลาราชการ (ดูรายละเอียดในประกาศสอบราคา)

Previous Article เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)มีปัญหา
Next Article ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563"
Print
525

Documents to download

jularat  jumchat

jularat jumchatjularat jumchat

Supply Analyst

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by jularat jumchat
Contact author

x