สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Campus License) จำนวน 1 ชุด

สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Campus License) จำนวน 1 ชุด รับแบบ/ยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ที่ งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในเวลาราชการ (รายละเอียดดังแนบ)

Previous Article วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปิดทำการ
Next Article เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)มีปัญหา
Print
436

Documents to download

  • p_1684(.pdf, 1.35 MB) - 128 download(s)

Jularat Jumchat

Jularat JumchatJularat Jumchat

Supply Analyst

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Jularat Jumchat
Contact author

x