Web
Analytics Made Easy - StatCounter
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560 - สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Wanitchaya Thongsomnuek
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" และให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวัดสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ วัดธรรมมิการามวรวิหาร และ วัดรอดประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4028

Previous Article วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ
Next Article ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี"
Print
288
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

Name:
Email:
Subject:
Message:
x