web
counter
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560 - สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Wanitchaya Thongsomnuek
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" และให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวัดสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ วัดธรรมมิการามวรวิหาร และ วัดรอดประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4028

Previous Article วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ
Next Article ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี"
Print
301
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x