web
counter
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Microsoft Office 2013" ให้แก่บุคลากรคณะพลศึกษา - สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Wanitchaya Thongsomnuek

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Microsoft Office 2013" ให้แก่บุคลากรคณะพลศึกษา

ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Microsoft Office 2013 ในการทำงานและการเรียนการสอน" ให้แก่บุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ตวามเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Microsoft Office 2013 โดยได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 และ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบ SUPREME
Print
174
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x