Danai Monthatipkul

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารญาณและรู้เท่าทัน ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอเชิญนิสิต คณาจารย์และบุคลากรในสังกัดส่วนงานของท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ตารางการอบรม

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พื้นฐาน

หัวข้อ (กลุ่ม)

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

รูปแบบ
การอบรม

รับสมัคร

เหมาะสำหรับ

การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ
(กลุ่มที่ 1)

15 มี.ค. 2565
(13:00-16:00 น.)

ในห้อง
(องครักษ์)

30 คน

 - นิสิต
 - อาจารย์
 - บุคลากร

การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ
(กลุ่มที่ 2)

18 มี.ค. 2565
(13:00-16:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

30 คน

 - นิสิต
 - อาจารย์
 - บุคลากร

การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10
และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ 
(กลุ่มที่ 1)

22 มี.ค. 2565
(13:00-16:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

30 คน

 - นิสิต
 - อาจารย์
 - บุคลากร

การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10
และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ 
(กลุ่มที่ 2)

29 มี.ค. 2565
(13:00-16:00 น.)

ในห้อง (องครักษ์)

30 คน

 - นิสิต
 - อาจารย์
 - บุคลากร

 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านระบบเครือข่ายและกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัย

หัวข้อ

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

รูปแบบ
การอบรม

รับสมัคร

เหมาะสำหรับ

ความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคาม นโยบาย/กฎหมาย/PDPA

5 ก.ค. 2565
(09:00-12:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

30 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน

หัวข้อ (กลุ่ม)

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

รูปแบบ
การอบรม

รับสมัคร

เหมาะสำหรับ

การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 1)

18 ก.พ. 2565
(09:00-12:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

25 คน

 - นิสิต

การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 2)

19 เม.ย. 2565
(13:00-16:00 น.)

ออนไลน์

100 คน

 - นิสิต

การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 3)

7 มิ.ย. 2565
(13:00-16:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

25 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 4)

7 ก.ค. 2565
(13:00-16:00 น.)

ออนไลน์

100 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 1)

21 ก.พ. 2565 
(09:00-12:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

25 คน

 - นิสิต

การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 2)

21 เม.ย. 2565
(09:00-12:00 น.)

ออนไลน์

100 คน

 - นิสิต

การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 3)

9 มิ.ย. 2565
(09:00-12:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

25 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 4)

8 ก.ค. 2565
(09:00-12:00 น.)

ออนไลน์

100 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 1)

28 ก.พ. 2565
(09:00-12:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

25 คน

 - นิสิต

การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 2)

29 เม.ย. 2565
(09:00-12:00 น.)

ออนไลน์

100 คน

 - นิสิต

การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 3)

16 มิ.ย. 2565
(09:00-12:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

25 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 4)

19 ก.ค. 2565
(09:00-12:00 น.)

ออนไลน์

100 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
(กลุ่มที่ 1)

25 ก.พ. 2565
(13:00-16:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

25 คน

 - นิสิต

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
(กลุ่มที่ 2)

26 เม.ย. 2565
(13:00-16:00 น.)

ออนไลน์

100 คน

 - นิสิต

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
(กลุ่มที่ 3)

14 มิ.ย. 2565
(13:00-16:00 น.)

ในห้อง (ประสานมิตร)

25 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
(กลุ่มที่ 4)

12 ก.ค. 2565
(13:00-16:00 น.)

ออนไลน์

100 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกัน

หัวข้อ

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

รูปแบบ
การอบรม

รับสมัคร

เหมาะสำหรับ

การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle

26 ม.ค. 2565
(09:00-12:00 น.)

ออนไลน์

100 คน

 - อาจารย์

Adaptive Learning with Moodle

22 มิ.ย. 2565
(09:00-12:00 น.)

ออนไลน์

100 คน

 - อาจารย์

การใช้งาน Office365 สำหรับการทำงานร่วมกัน

11 พ.ค. 2565
(09:00-12:00 น.)

ในห้อง
(ประสานมิตร)

30 คน

 - นิสิต
 - อาจารย์
 - บุคลากร

การใช้ Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน

18 พ.ค. 2565
(09:00-12:00 น.)

ในห้อง
(ประสานมิตร)

30 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

การใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอน

27 พ.ค. 2565
(09:00-12:00 น.)

ในห้อง
(ประสานมิตร)

30 คน

 - อาจารย์
 - บุคลากร

 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

หัวข้อ

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

รูปแบบ
การอบรม

รับสมัคร

เหมาะสำหรับ

How To Create  Visual Presentations :
ออกแบบงานนำเสนอที่ดีกว่า

25 พ.ค. 2565
(09:00-16:00 น.)

ในห้อง
(ประสานมิตร)

15 คน

 - นิสิต
 - อาจารย์
 - บุคลากร

งานสร้างภาพ
"สร้างสื่อให้ปัง เพิ่มพลังการ PR" *

20 มิ.ย. 2565
(09:00-16:00 น.)

ในห้อง
(ประสานมิตร)

15 คน

 - นิสิต
 - อาจารย์
 - บุคลากร

Creative typography :
สร้างสรรค์ตัวอักษรให้งานกราฟิก *

28 มิ.ย. 2565
(09:00-16:00 น.)

ในห้อง
(ประสานมิตร)

15 คน

 - นิสิต
 - อาจารย์
 - บุคลากร

Easy Beginner Adobe Illustrator :
มือใหม่ฝึกวาด

20 ก.ค. 2565
(09:00-16:00 น.)

ในห้อง
(ประสานมิตร)

15 คน

 - นิสิต
 - อาจารย์
 - บุคลากร

Work with Tools :
Advanced techniques **

27 ก.ค. 2565
(09:00-16:00 น.)

ในห้อง
(ประสานมิตร)

15 คน

 - นิสิต
 - อาจารย์
 - บุคลากร

* ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐาน adobe illustrator ระดับกลาง
** ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐาน adobe illustrator

หมายเหตุ

1. สถานที่อบรมในห้อง ได้แก่
 - ประสานมิตร อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 11
 - องครักษ์ อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

2. ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 หากไม่สามารถจัดการอบรมรูปแบบในห้อง (On site) ได้ ทางผู้จัดขอปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นทางออนไลน์ (On line) เพียงอย่างเดียว

3. ผู้เข้าอบรมรูปแบบทางออนไลน์สามารถรับข่าวสารข้อมูลและ Link การอบรมได้ทาง E-Mail: @g.swu.ac.th และ @m.swu.ac.th (เพียง 2 ช่องทางเท่านั้น)

ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ (http://train.swu.ac.th) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล โทร. 15076 E-Mail: danaim@g.swu.ac.th หรือ นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ โทร. 15048 E-Mail: jittimac@g.swu.ac.th 

Previous Article โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Print
193
Danai Monthatipkul

Danai MonthatipkulDanai Monthatipkul

Educator

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Danai Monthatipkul
Contact author

Contact author

x